Koučování
Rozvojové programy
 HR Poradenství

PRO ZÁKAZNICKY ORIENTOVANou organizaci

Abychom udrželi krok s požadavky trhu, které se neustále zvyšují s příchodem každého dalšího konkurenta, musíme se naučit přizpůsobit se potřebám zákazníků a předčít jejich očekávání. Už nestačí být dobrý, je potřeba vědět v čem jsme dobří, jak se neustále zlepšovat a především si uvědomovat, že posuzovat je potřeba očima zákazníka. Pokud totiž nedokážeme uspokojit jejich požadavky tak, jak si představují, mohou nás dnes nahradit doslova „jedním kliknutím myší“.

Vaši lidé jsou klíčem k dosažení úspěchu.

Vybavíte-li vaše zaměstnance praktickými dovednostmi komunikace orientované na zákazníka, získáte tak tým kvalifikovaných a vysoce motivovaných pracovníků, kteří se stanou vaší konkurenční výhodou.

Hlavní přínosy tréninkového projektu “Zákaznicky orientovaná komunikace” pro účastníky:

 • Porozumí lépe a rychleji potřebám zákazníka a zvýší tak svou produktivitu.
 • Zlepší své vztahy se spolupracovníky díky aplikaci principu interního zákazníka.

 • Naučí se, jak zaujmout k problémům pozitivní přístup a převzít zodpovědnost za jejich řešení.

Vaše společnosti bude na trhu vnímána jako zákaznicky orientovaná, zvýší se loajalita jejich zákazníků a posílí se profesionální image společnosti.

Jednotlivé verze tréninkového programu “Zákaznicky orientovaná komunikace” jsou určeny pro:

 • Pracovníky oddělení služby zákazníkům

 • Pracovníky ostatních oddělení a management pro implementaci principu zákaznicky orientované komunikace vůči externím i interním zákazníkům a posílení firemního image

zákaznicky orientovaná komunikace po telefonu

Získejte nové zákazníky a zvyšte spokojenost svých stávajících zákazníků a zaměstnanců

Kontakt po telefonu je dnes nejčastějším prvním kontaktem zákazníka s dodavatelem. Zjišťuje, jaké služby a produkty mu můžete poskytnout a s jak profesionálním přístupem se u vás setká. Co nastává, pokud narazí na nepříjemný a neochotný hlas a chování pracovníka vyřizujícího jeho telefonát?

Pomyslí si, že podobný přístup k zákazníkům a jejich potřebám bude zřejmě ve firmě běžný a raději zavolá jinam, kde se od začátku setká s profesionálním přístupem? Podle výzkumů zákaznického chování je v dnešní době široké nabídky výrobků a služeb tato reakce u zákazníků stále častější.

Neokrádejte se zbytečně o zakázky a zvyšte loajalitu svých stávajících zákazníků poskytnutím potřebných komunikačních nástrojů vašim zaměstnancům k vedení telefonátů na vysoce profesionální úrovni. I vaši zaměstnanci budou spokojenější a méně stresovaní, protože budou vybaveni potřebnými dovednosti k jednání se všemi typy zákazníků.

rozvojové programy: přehled a charakteristika

Příklady rozvojových programů: Profesionální prezentace

Jak je pro vás důležité, aby vaše prezentace byly přesvědčivé, snadno zapamatovatelné a motivující?

Vynikající prezentační dovednosti jsou v dnešním vysoce konkurenčním prostředí tím, čím se úspěšný manažer odlišuje od ostatních. Zvládnutí těchto dovedností je klíčové pro váš osobní úspěch a profesionální image společnosti, pro kterou pracujete.

Téměř každý druh vaší transakce ve firmě vyžaduje určitou míru prezentačních dovedností. Jestliže seznamujete nového kolegu se základním chodem kanceláře, předáváte spolupracovníkům zprávy z jednání nebo informujete členy představenstva o průběhu vývoje nové služby, ve všech těchto případech vlastně prezentujete.

 Absolvováním tréninku "Prezentační dovednosti":

 • Získáte větší sebejistotu při zahájení a vedení prezentací.

 • Posílíte přesvědčivost a jasnost svých prezentací.

 • Zvýšíte úspěšnost svých obchodních jednání.

Vaší společnosti se vložená investice vrátí v podobě zvýšené produktivity firemních schůzí a jednání, posílení efektivity interní a externí komunikace a zlepšení firemní kultury a profesionality image.

mediální komunikace

Komunikujte efektivně klíčová sdělení vaší organizace

K účinné komunikaci klíčových sdělení společnosti je zapotřebí více než dobrá prezentace nebo tisková zpráva. Ať už jde o prezentaci na valné hromadě nebo televizní interview, je zásadní, aby představitelé společnosti byli vybaveni nezbytnými dovednosti a technikami, aby dokázali účinně komunikovat s veřejností.

Dynamicky se rozvíjející mediální prostředí, široká škála nových prostředků internetové komunikace a narůstající očekávání veřejnosti zvyšují požadavky na tiskové mluvčí a manažery komunikující s veřejností. Každá organizace potřebuje porozumět a zvládat tyto změny, aby zajistila efektivní komunikaci svých klíčových sdělení, která podporují dosahování jejích strategických cílů.

Spolu s našimi spolupracovníky - profesionálními moderátory a novináři s dlouholetými zkušenostmi z celostátních médií (Česká televize, NOVA, Mladá fronta DNES atd.), kteří přednášejí mediální komunikaci na vysokých školách - poskytujeme klientům tréninkové a poradenské programy, zaměřených na jejich specifické potřeby v následujících oblastech:

 • Rozhovory pro tisk, rozhlas, televizi

 • Tiskové konference

 • Formulace klíčových sdělení

 • Strategická komunikace

Komunikační dovednosti manažera

Budujte svůj úspěch na pevných základech kvalitních komunikačních dovedností

V dnešním pracovním prostředí zvyšují nové technologie počet lidí, se kterými přicházíme do styku a čas pro budování vztahů se stále zkracuje. Schopnost efektivně komunikovat a předcházet tak konfliktům a nedorozuměním je proto stále více žádaná a oceňovaná.

Úkolem manažerů je zapojit, motivovat a inspirovat zaměstnance. Úkolem zaměstnanců je vykonávat svou práci v souladu se svou pracovní náplní. Obě strany své zodpovědnosti chápou. Tak proč to nefunguje? Proč nedosahujeme vyšší výkonnosti?

Nejčastěji je na vině nedostatek komunikačních dovedností. Ty však nejsou, na rozdíl například od temperamentu, vrozené. Lze je tedy rozvíjet a zlepšovat, a to v mnoha případech se zásadním pozitivním vlivem na pracovní i osobní život.

V tomto tréninkovém programu rozvíjíme nejdůležitější manažerské komunikační dovednosti, potřebné jak pro každodenní styk se zaměstnanci a obchodními partnery, tak pro zvládání těch nejnáročnějších komunikačních situací.

Na tréninku:

 • Identifikujete svůj komunikační styl.

 • Zjistíte, jak váš komunikační styl ovlivňuje vaše vztahy na pracovišti a naučíte se předcházet zbytečným konfliktům a nedorozuměním.

 • Získáte sebejistotu při sdělování zpětné vazby a sami dokážete na zpětnou vazbu adekvátně reagovat.

 • Zefektivníte a zkvalitníte svou komunikaci s lidmi, se kterými jste doposud „nemohli vyjít“.

Manažer jako kouč

Proč koučovat?

Jak se vám vrátí investice vašeho času a energie, kterou do koučování vložíte?

Úspěšní manažeři vědí, že výkonnost a motivace členů jejich týmů má přímou souvislost s kvalitou jejich vzájemného pracovního vztahu. Uvědomují si, že angažování se v profesním rozvoji jejich pracovníků a jejich zapojení do rozhodovacího procesu je účinnou cestou k úspěchu.

Manažeři v mnoha firmách pojímají koučování pouze v úzkém kontextu zvyšování výkonnosti, nicméně výzkumy dokazují, že toto pojetí vede ke krátkodobým výsledkům a nepodporuje spokojenost zaměstnanců.

Lidé jsou motivováni k vyššímu pracovnímu nasazení, pokud je jejich práce naplňuje. Manažeři, kteří dokáží vytvořit podmínky, které stimulují výkonnost a radost z práce, zjišťují, že lidé jsou do své práce více zapojeni a motivováni k dlouhodobému rozvíjení svých dovedností.

Tréninkový program “Manažer jako kouč” pomáhá manažerům:

 • Vytvářet a podporovat prostředí pro otevřenou komunikaci

 • Posilovat kreativní myšlení členů svého týmu, jejich flexibilitu a adaptabilitu

 • Efektivně využívat a rozvíjet potenciál lidí

 • Zvyšovat produktivitu členů svého týmu

Manažer A vůdce

Rozviňte své vůdcovské a manažerské schopnosti 

Úspěšné firmy vyžadují, aby jejich vedoucí pracovníci byli jak dobrými manažery, tak vůdci – vizionáři, kteří dokáží zvládat změny, vytvořit vizi a získat pro ni svůj tým, vytvořit podmínky pro dlouhodobý růst. Vůdcové musejí umět formulovat vizi, ale také disponovat schopnostmi řídit její implementaci.

Tréninkový program pomáhá manažerům budovat vysoce výkonné týmy rozvinutím pěti klíčových postupů, které utvářejí výkon jednotlivců: poslání, cíle, zpětná vazba, ocenění a podpora.

Cíle tréninkového programu “Manažer a vůdce”:

 • Získávat podporu pro vytvořenou vizi a strategii

 • Stanovovat cíle tak, aby podpořily motivaci lidí

 • Vytvářet pracovní podmínky, které podporují sdílení zodpovědnosti

 • Poskytovat zpětnou vazbu konstruktivním a motivujícím způsobem

 • Poskytovat uznání a ocenění členům svého týmu v návaznosti na jejich pracovní výsledky

 

PŘÍKLADY ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ PRO OBCHODNÍKY

Prodejní dovednosti

Budování dlouhodobého partnerského vztahu se zákazníky

Dnešní obchodní prostředí je charakterizováno:

 • Informovanějšími zákazníky

 • Vyšším tlakem na cenu

 • Vyššími požadavky zákazníků

 • Nižší zákaznickou loajalitou

Jediná věc chrání proti zvyšující se obtížnosti prodeje: úspěšný proces budování a udržování dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky. Pokud Váš prodejní tým dokáže zákazníkovi nabídnout partnerský obchodní vztah,poskytuje vyšší hodnotu než konkurence.

Nakonec se prodejce stává spolehlivým obchodním partnerem, který nabízí vyšší hodnotu než jeho konkurent a překonává tak otázky trendu snižování loajality a zvyšujícího se tlaku na cenu.

Realizací tréninkového programu “Obchodník jako konzultant - budování dlouhodobého partnerství se zákazníky” vaše společnost získá:

 • Vyšší počet uzavřených obchodů

 • Rozvoj dlouhodobých vztahů se zákazníky

 • Zvýšení zákaznické loajality

 • Kompetentnější a motivovanější tým prodejců

 • Snížení fluktuace prodejců

 • Posílení firemní kultury a profesionality firemního image

Prodej po telefonu

Zvyšte počet realizovaných obchodních příležitostí po telefonu

Co získá vaše firma, když bude mít schopný a motivovaný tým prodejců po telefonu? Zvýšení počtu uzavřených obchodů a úspěšné budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.

Prodej po telefonu je vzhledem ke svým specifikům ještě náročnější než osobní prodej. Jednotlivé moduly tréninkového programu „Obchodník jako konzultant - specifika prodeje po telefonu”, přizpůsobené na míru specifickým potřebám prodejní strategie vaší firmy, vybaví vaše zaměstnance všemi dovednostmi, které potřebují k efektivnímu prodeji, a to se zvláštním důrazem na zvýšené nároky, které telefonní komunikace pro prodejce představuje.

Tréninkový program klade důraz na podmínky, ve kterých jsou prodejní rozhovory uskutečňovány, a to na potřebu dosáhnout vysoké míry koncentrace, stimulující atmosféru v týmu, pozitivní postoj k prodeji a potřebu disponovat správnými dovednostmi potřebnými pro úspěšný prodej.

                                                                        

Copyright © Dynartis 2007 – 2024